ದೋಗ್ ಜೆಜು – ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ

ಆಮಿ ಕಾಥೊಲಿಕ್ ಖರೆಚ್ ಭಾಗಿ
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದೋಗ್ ಜೆಜು
ಎಕ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್
ಅನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಆರಾಧನಾಚ್ಯಾ ಕೊಪೆಲಾಂತ್!

ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜುಕಡೆ
ಮಾಗೊನ್ ಮಾಗೊನ್ ಪುರೊ
ಆರಾಧನಾಚ್ಯಾ ಕೊಪೆಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್
ಮೆಳ್ತಾಮೂ ಜೆಜು ಖರೊ?

ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜುಕ್
ಫಕತ್ ಫ್ಯಾನ್ ಘಂವ್ತಾ
ಆರಾಧನಾಚ್ಯಾ ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್
ಎಸಿಚೆಂ ವಾರೆಂ ವ್ಹಾಳ್ತಾ!

ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜುಕಡೆ
ಮಾಗ್ತಾನಾ ಉಬ್ಗೊಣ್ ಜಾತಾ
ಆರಾಧನಾಚ್ಯಾ ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್
ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲ್ಯಾರ್ ನೀದ್ ಯೆತಾ!

ಕೊರೊಡಾಂಚ್ಯೆ ಇಗರ್ಜೆ ಬಗ್ಲೆಕ್
ಲಾಖಾಂಚೆಂ ಆರಾಧನಾಚೆಂ ಕೊಪೆಲ್
ಖಂಯ್ ಆಸಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಂವ್ ಸೊಮ್ಯಾ ತುಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾವ್!

 

Leave a Reply