ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಸಪ್ತಾಹ 2015

4x6-1-Nidhish

ಡಾ . ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಪಿಲಿಕುಳ ಮತ್ತು ಪಿಲಿಕುಳ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಸಪ್ತಾಹ 2015- ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಿದೇಶ್ ಪರ್ಕಳ ಇವರಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ 

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here