ಓಹೋ..ಮಳೆ..ಮಳೆ..ಮಳೆ..ಇಳೆಯ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂತು ಬೆಂಕಿಯ ಮಳೆ!

Spread the love

ಓಹೋ..ಮಳೆ..ಮಳೆ..ಮಳೆ..ಇಳೆಯ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂತು ಬೆಂಕಿಯ ಮಳೆ!

ಕೊಡವೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆಯ ವೇಳೆ ಸುಡುಮದ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ಕಂಡು ಬಂದ ದೃಶ್ಯ

ಚಿತ್ರ: ಸೂರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿತ್ರೋಡಿ


Spread the love