ಕಡಲೇ, ಕ್ಷಮಿಸು ನಾ ಹಿಡಿದಷ್ಟು ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ನನ್ನದು…

Spread the love

ಕಡಲೇ, ಕ್ಷಮಿಸು ನಾ ಹಿಡಿದಷ್ಟು ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ನನ್ನದು…

ಚಿತ್ರ: ಸೂರಜ್ ಪಿತ್ರೋಡಿ


Spread the love