ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆದರೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದಿಷ್ಟಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾ ಎನಬಾರದೆ….. ಅಷ್ಟಮಠಾಧೀಶರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

Spread the love

ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆದರೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದಿಷ್ಟಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾ ಎನಬಾರದೆ….. ಅಷ್ಟಮಠಾಧೀಶರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ


Spread the love

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here