ಬಾಪುಯ್ಪಣಾ

Spread the love

ಬಾಪುಯ್ಪಣಾ

ಬಾಪುಯ್ಪಣಾ…. ತುಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಪಣಾ
ತುಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಕೊಣ್ಂಚ್ಚ್ ಸಂಸ್ರಾಕ್ ಆಯ್ಲೊನಾ
ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಆಸ್ಲೊ ಮಾನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೊನಾ

ಲಿಖ್ತಾತ್ ಆವಯ್ಚಿಂ ಹಜ್ರಾಂನಿ ಕವನಾಂ
ಪೂಣ್ ತುಜೆ ವಿಶಿಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಕೊಣೀ ನಾ
ಆಜ್ ಬಾಪುಯ್ಪಣಾಕ್ ನವೆಂ ಗೀತ್ ಗಾತಾಂ
ತುಜೆ ಪದ್ವೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕರ್ತಾಂ

ಧಾ ಬೊಟಾಂ ಝರವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸ್ತಾಯ್
ತಾಂಚೆ ಉನ್ನತೆಕ್ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಮಾಗ್ತಾಯ್
ಆಪ್ಣಾಕ್ ಖಾಲಿ ಕರುನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಊಂಚ್ ಉಬಾರ್ತಾಯ್
ತುಕಾ ವಿಸ್ರಾಲ್ಲೊ ಸುಖಿ ಆಸ್ಚೊನಾ ಕೆದ್ನಾಂಯ್

ಆಜ್ ತುಕಾ ಕೊಣೆಂ ವಿಸ್ರಾಲ್ಯಾರೀ
ವಿಸ್ರೊಂಚಿಂನಾ ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮೊರಾಸರಿ
ತುಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೆವಾ ಬರಾಬರಿ
ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಡುನ್, ಪಾವ್ಲೊಯ್ ದೆವಾ ಘರಿಂ

ಬಾಪುಯ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ದುರ್ಬಾಗ್ ಪಣಾಂ ವಿಶಿಂ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ
ಗಳೊನ್ ಗೆಲಿಂ ದೊಳ್ಯಾಂತುನ್ ದುಖಾಂ
ಬಾಪುಯ್ಪಣಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ರಚುನ್ ನವೆಂ ಕವನ್
ತುಜ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಪಣಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಾಂ ನಮಾನ್

ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಪಿರೇರಾ

Also Read:


Spread the love