ರಗತ್ ಮಾಗ್ತಾ!

Spread the love

ರಗತ್ ಮಾಗ್ತಾ!

ಕೊಶೆಡ್ಡ್ ಆಕ್ಲಾಸ್ತಾ, ಮೆಂದು ಸುಸ್ಕಾರ್ತಾ, ಕಿಡೊ ಕಾಂತಯ್ತಾ,
ಸವಾಲ್ ಉದೆತಾ, ಖಂಯ್ಸರ್ ಸುಟ್ಕಾ?
ಫಾಂತೆಂ ಜಾಲೆಂ, ಊಟ್ ಮನ್ಶಾ, ಪೆಜ್ ಸಿಜುನ್ ಶಿತ್ ಜಾಲೆಂ,
ಊಬ್ ಕೂಡ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲಿ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಣ್ಕಾ?
ನಿತ್ರಾಣಿ ಕಾಳಿಜ್, ಭಾರಿಕ್ ಶ್ವಾಸ್, ಗಯ್ರೆ ದೊಳೆ, ಉದೆತ್ ಕೆನ್ನಾಂ,
ಪುನ್ವೆ ಚಂದ್ರ್, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆ ವಾಟೆಂತ್?
ಖೊರೆಂ ಭರ್ ಮಾತಿ, ಧವೊ ತುವಾಲೊ ಹಾತಿಂ, ಪೆಟೆ ಧಾಂಪ್ಣೆಂ ಧಾಂಪ್,
ಹಗೆಂ ಜಿದ್ದ್, ಪೊಕಳ್ ಫೊಂಡಾಂತ್

ಒಂಟಾಚಿ ಮಿಶಿ, ಫುಲ್ಚೆಂ ಹರ್ದೆಂ, ಮಧುರ್ ತಾಳೊ ಬದ್ಲಾಪಾಚೊ ಶೆಳೊ
ಮೊಡಾಂ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ರಿಗ್ತಾನಾ
ಕಾನಾಂಕ್ ವಾರೆಂ, ರಿಗ್ಲ್ಲೆಂ ವಾಸ್ರುಂ, ಉಡಿ ಮಾರಿತ್ ಆಪ್ಲೆಪಣ್
ಆಸ್ಮಿತಾಯ್, ಕಿತೆಂ, ಮತಿಕ್ ಝಳ್ಕನಾ
ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್, ಮಾತಿಯೆಚೊ ವಾಸ್, ಪೃಥ್ವೆಚೊ ಸ್ವಾಸ್,
ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ವಿಶ್ವಾಸ್, ನಿತಳ್ ವಾರೆಂ ಸಾದಿ ಸಕಾಳ್
ಹಿಂವಾಳ್ ವಾರೆಂ, ರೂಕ್ ಝಾಡ್ ಖರೆಂ, ಪುಲಾಂ ಫಳಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ,
ನಿತ್ಳಾಯ್ ವಾಯ್ಟ್ ಬರ್ಗಲ್

ವೆಚಿಕ್ ಯೋಜನ್, ಎಕ್ಸುರೆಂ ಭಜನ್, ಸಸಾರ್ ಜಿಣಿ, ಸ್ವಾದಿಕ್ ಕಾಣಿ,
ದೊಳುನ್ ಝರುನ್ ಪಾಂಯ್ ವೊಡುನ್
ಆಶೆಕ್ ಗಡ್ ನಾ, ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಪೊಂತ್ ನಾ, ಆಬ್ಲೆಸಾಕ್ ರೀತ್ ನಾ,
ಸೊಮ್ಗೊಳಾಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ನಾ, ನಾ ನಮಾನ್
ಉಚಾಂಬಳ್ ಕೂಡ್, ಉತ್ರಾಂ ಜಬ್ಬೊರ್, ರಂಗ್ ವಿಕ್ರಿತ್, ರೂಚ್ ವಿಚಿತ್ರ್,
ನೀದ್ ಸಮಾಧಾನ್, ಕುಡಿಂತ್ ತ್ರಾಣ್
ಅನೀತ್ ಅನಿಸ್ಕಳ್ಪಣ್, ನಾಟಕ್ ನಡ್ತೆಂ, ಸೊಬಾಯ್ ವಹಿವಾಟ್
ಮೆಟ್ ನಿಸ್ರತ್, ನಿಸ್ಕಳ್ಪಣ್ ವಿಬಾಡ್ ಮಾನ್

ಆದುರೆಂ ಆಶಿರ್ ಸಪಣ್, ಊಬ್ ವಿಲಾಸಿ, ವಿನ್ಯಾಸಿ ರೂಪ್,
ಶೆಳಿ ತಿ ಬೊಲ್ಪೊ ಸಪಣ್ ಲೂಟಿತ್?
ಹಂಕಾರ್ ಶೃಂಗಾರ್, ತಕ್ಲೆಂ ವಯ್ರ್ ಆಡಂಬರ್, ಕುಡಿಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್ಪಣ್,
ಕಾಳ್ಯಾ ದಂದ್ಯಾಕ್ ಪಾವಯ್ತ್?
ದಯ್ವಿಕ್ ಆಪೊವ್ಣೆಂ, ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಪಡ್ಣೆಂ, ಸಳಾವಳ್ ಮಾರೆಕಾರ್,
ಸಂಸ್ಕಾರ್ ಅಲಂಕಾರ್, ಜಾಯ್ತ್ ಸಂಚಿಕಾರ್?
ಕುಡಿಚೆಂ ನಿರ್ಜಿವ್ಪಣ್, ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಪೊಕ್ಳೆಪಣ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಶೆಳೆಪಣ್,
ಸಮಾಜಿಕ್ ಮೊನೆಪಣ್, ವಾರ್ಯಾರ್

ಅತ್ಮ್ಯಾಚೊ ನಾಸ್, ಪಾತ್ಕಾಂಚೊ ವಾಸ್, ದ್ರವ್ಯಾಚಿ ಭಾಸ್,
ನೆಣ್ತೆಪಣ್ ಚೊರ್ಶಿ, ಕಶೆಂ ತುಂ ದೆವಾ’ಶಿಂ ವ್ಹೆಶಿ?
ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸರಪ್, ವಿಕಾಳ್ ವಿದ್ರೂಪ್, ದೂದ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್,
ಘಾಲಿತ್ ಖೊಂಚ್, ವಿಶ್ವಾಸ್ ಘಾತ್ ಕರ್ಶಿ?
ನಿರ್ಮಳ್ ನಿಷ್ಕಳಂಕ್, ಜಿವಿತಾಕ್ ಕುರಾಡ್, ಭಷ್ಟ್ ಹಾತ್,
ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾಚಿ ಉಂಡಿ, ಪಾವ್ಲೆಂ ದೆವಾಸಾಂವ್?
ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಭುಂಯ್, ಸುಟ್ಕೆಚಿ ಮಾಯ್, ರಾಯಾಚೆಂ ರಾವ್ಳೆರ್,
ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಮೆಳುಂ ಬೆಸಾಂವ್

ಕಿತೆಂ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹೆಸ್ಚೆಂ, ಕೊಣಾ ಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್, ಖಂಯ್ಸರ್ ಮರ್ಚೆಂ
ಝರಿಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಕ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾಟ್ ಬಾಂದ್ಶಿ?
ದಯ್ವಿಕ್ ಉದಾರ್, ದಯಾಳ್ ಸ್ವಾತಿ, ತೇಂಪ್ಲ್ ಮಂದಿರ್ ಮಸೀದ್ ವಿಶಿ,
ಮನ್ಶಾ! ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಗೌರವ್ ದಿಶಿ?
ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಅಭಿಮಾನ್, ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಸುಟ್ಕಾ, ಆತ್ಮಿತಾಯ್ ಮಾನ್,
ವ್ಹಾಳುನ್ ಗಾಂಜೊ, ಫುಂಜೊ ವ್ಹೊವಿಯೊ
ಸುಟ್ಕೆಚೊ ಬಾವ್ಟೊ, ಕಾಳ್ಜಾಂ ಮನಾಂತ್, ಉಂಚ್ ಉಬುಂ,
ಮ್ಹಜೊ ಗಾಂವ್ ಲಾಂಬ್ ಜಿಯೊಂ,

ಅಬೆಲಾಚೆಂ ರಗತ್, ಬೊಬಾಟ್ ಘಾಲ್ತಾ, ನ್ಯಾಯ್ ನೀತ್ ಮಾಗ್ತಾ,
ದಿ ದೆವಾ ಸುಟ್ಕಾ, ಅಮರ್ ಸುಖಾಕ್!!
ಪಿಡಾಶಿಡಾ, ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಹಗೆಂ, ಅಧಿಕಾರ್ ಅಬ್ಲೆಶ್, ಹುಮ್ಟುನ್ ಉಡಯ್,
ಪಾವಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ಗಿಂ ಬಂದ್ರಾಕ್
ಕಾಮೂಕಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಕರ್ಕಾರೆ ವಿಘ್ನಾಂ, ಅಶಿರ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ, ಗುಲಾಮಿ ಕಾಂಕ್ಣಾಂ,
ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಜಣಾಂ ಪಾಯ್ಜಾಣಾಂ
ರಾಗ್ ಧೊಸ್ತಾ, ರಗತ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾ, ಮೋಗ್ ಬಾಳ್ತಾ, ಸುಖಾಳ್ ಕರ್ತಾ,
ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಗಾಯ್ತಾ ಗಾನಾಂ!!!

Fr Joachim D’Souza, Capuchin is a catholic priest obtained his Doctorate in the faculty of Human Rights. He has finished his Bachelor’s degree in Sociology and Laws (LLB) and completed Masters in Sociology and Laws (LLM). He is engaged in teaching philosophical and Theological colleges and a resource person in current subjects at various institutions. As an advocate mediates to settle the long-pending litigations of property, families and drafts the legal documents. Presently resides at Asha Kiran, Heroor, Brahamavar, Udupi, Karnataka, India.


Spread the love