ಹಗಲು ಕರಗಿ ಬರಲು ಕತ್ತಲು ಸಂಜೆಯ ಮುಗಿಲು ಕೆಂಪು ಕಳೆದು ನಿಂತಿದೆ!

Spread the love

ಹಗಲು ಕರಗಿ ಬರಲು ಕತ್ತಲು ಸಂಜೆಯ ಮುಗಿಲು ಕೆಂಪು ಕಳೆದು ನಿಂತಿದೆ!

Pic By Parikshith Shet Udupi


Spread the love