“ಪಾತ್ಕಿ” – ರೊಶನ್ ಬೆಳ್ಮಾಣ್

roshanbelmanಆಮ್ಚೆ ಕವಿ – ಲೇಖಕ್ ಕಾಂಯ್
ಲಿಖ್ತಾತ್ ಕವಿತಾ – ಲೇಖನಾಂ
ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾಳ್ಜಿನ್ ಭರ್ಲೆಲಿಂ

ಆಮ್ಚೆ ಪಾದ್ರಿ – ಭಿಸ್ಪ್ ಕಾಂಯ್
ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ – ಕೀರ್ತಾನಾಂ
ದೆವಾಚ್ಯಾ ತತ್ವಾನಿಂ ವಿಣ್ಲೆಲಿಂ

ಆಮ್ಚೆ ರಾಜಕೀಯ್ ಪುಡಾರಿ ಕಾಂಯ್
ದಿತಾತ್ ಭಾಷಾಣಾಂ – ಆಶ್ವಾಸನಾಂ
ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಹುಸ್ಕ್ಯಾನ್ ತೊವ್ಲೆಲಿಂ

ದೆವಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ Doubt!!!

ಹಿಂ ಸಕ್ಡಾಂ ಸಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಗೀ ಕಿತೆಂ?

ಆಮ್ಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ – ಶಿಕ್ಶಕಾಂ ಯೀ ಕಾಂಯ್
ಶಿಕಯ್ತಾತ್ ನ್ಯಾಯ್ – ನೀತ್, ಜಿಣ್ಯೆ-ರೀತ್

ಸೈನಿಕ್, ಪೊಲೀಸ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಸಗ್ಳೆ ವಾವುರ್ತಾತ್ ಪೆಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ದೀಸ್ ರಾತ್

ದೆವಾ ಮ್ಹಕಾ ಅನ್ಯೇಕ್ Doubt!!

ಹಿಂ ಪೂರಾಯೀ ಭಾಗೆವಂತಾಂ ಗೀ ಕಿತೆಂ?

ಕಿತ್ಲೆ ಉಪಾಸ್, ಕಿತ್ಲೆ ನಮಾಝ್
ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಪೂಜಾ, ಕಿತ್ಲೆ ಜಾತ್ರಾ
ಕಿತೆಂ ದೆವಾಸ್ಪಣ್, ಕಿತೆಂ ಆರಾಧನಾಂ
ಕಿತ್ಲಿಂ ಮೀಸಾಂ, ಕಿತ್ಲೆ ಆಂಗಾವ್ಣ್ಯೊಂ
ಕಿತ್ಲಿಂ ಮೀಟಿಂಗಾಂ, ಕಿತ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನಾಂ

ದೆವಾ ಹೆ ಪೂರಾ ತುಜೆ ಶಿಸ್
ಹೆ ಸಗ್ಳೆ ತುಜೆ ಅಪುಟ್ ಭಕ್ತ್
ಹರ್ ಎಕ್ಲೊ ಪಾಂಗುರ್ತಾತ್ ದೆವಾಸ್ಪಣಾಂ

ತರ್ ಉರ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ “ಪಾತ್ಕಿ”

ತರ್ ಹಿ ಸಮಾಜ್ ಕುಸ್ಲ್ಯಾ, ಮ್ಹೆಳ್ಳ್ಯಾ
ಗಾಣೆಲ್ಯಾ, ಧಣ್ಸಾಲ್ಯಾ, ಪಾತ್ಕಾಂತ್ ಲೊಳ್ಳ್ಯಾ

ಹಾಕಾ ಪೂರಾ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊಚ್
ಕಾರಣ್ ಗೀ ಕಿತೆಂ??????

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here