ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಂಗಳಾದೇವಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಫéೆಬ್ರವರಿ 7 ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಯೋಗಾಸನ ಶಿಬಿರ

ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಂಗಳಾದೇವಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಫéೆಬ್ರವರಿ 7 ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಂಜೆ 6.30 ರಿಂದ 7.45 ರವರೆಗೆ ಯೋಗಾಸನ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಕುಂಬ್ಳೇಕರ್ ಅವರು ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಯೋಗಾಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಮುದ್ರೆಗಳು, ಜಲನೇತಿ ಮತ್ತಿತರ ಕ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವರು. ಆಸಕ್ತರು ಫéೆಬ್ರವರಿ 5 ರ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಆಶ್ರಮದ ಕಾಯರ್ಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 2414412 ಇದನ್ನು ಸಂಪಕರ್ಿಸಿ

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here