‘ಭಾಯ್ಲೊ ಗುರ್ತ್’ – ರೊಶನ್ ಬೆಳ್ಮಾಣ್

‘ಮುಸ್ಲಿಂಮಾಂಚಿ ಪಿಳ್ಗಿ’ ಸಂಯ್ಬಾಥಾಂವ್ನ್’ಚ್ ‘ಹಂಕಾರಿ’ ಖಂಯ್….

ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ!!!!!!!

ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ’ಯ್ ಅಸಾತ್ ನೆ ಜಾಯ್ತೆ ‘ವಿಪ್ರೀತ್ ಹಂಕಾರಿ…

ತೆ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೆ??

ಕಾಂಯ್ ‘ಸಾಯ್ಬಾಗೆರ್’ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ??

‘ಹಿಂದ್ವಾಂಚಿ ಪಿಳ್ಗಿ’ ಸಂಯ್ಬಾನ್’ಚ್ ‘ಅನ್ಭಾವಾಡ್ತಿ’ ಖಂಯ್….

ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ!!!!!!!!

ಪುಣ್ ಆಮ್ಚಾ ಮಧೆಂ ಅಸಾತ್ ನೆ ಜಾಯ್ತೆ ‘ವಿಪ್ರೀತ್ ಅನ್ಬಾವಾಡ್ತಿ’

ತೆ ಖಂಯ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೆ????

ಕಾಂಯ್ ‘ಹಿಂದ್ವಾ’ಗೆರ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ?

ಪುಣ್ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ Doubt!!!

ಅಮ್ಚ್ಯಾಮಧೆಂಯ್ ಆಸಾತ್ ನೆ ‘ವಿಪ್ರೀತ್ ಪಿಂವ್ಡೆ’…

ತೆ ಖಂಯ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೆ??

ಕಾಂಯ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ “ಭಾಯ್ಲೊ ಗುರ್ತ್ ” ಪ್ರಸಾರುಂಕ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆ??????

 

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here