ಲೈಫಾಂತ್ ರಿಸ್ಕ್ ಘೆಯಾ – ನೀಲ್ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಾಸ್ತಾನ್

Boys jump into the newly-opened Mithaq swimming pool in Baghdad's Sadr City August 30, 2008. REUTERS/Thaier al-Sudani
Spread the love

Boys jump into the newly-opened Mithaq swimming pool in Baghdad's Sadr City August 30, 2008. REUTERS/Thaier al-Sudani

ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರೀ ಖುಶಿ. ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹವ್ಯಾಸಾಂತ್ ಏಕ್. ತವಳ್ ಹಾಂವ್ 9 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಆಸ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಅರ್ದೊ ಕಿಲೊ ಮೀಟರ್ ಪಯ್ಸ್ ಏಕ್ ದಿವ್ಳಾಚೆಂ ಸುಮಾರ್ 30-40 ಫಿಟಿಚೆಂ ತಳೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಲೋಕ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಉಬ್ಜಾಲಿ ಆನಿ ಹಾವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಗೊತ್ತುನಾ ತರೀ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಉಡಿ ಮಾರ್ಲಿ. ಉದಕ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಬುಡೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಕಾ ಸುಮಾರ್ 50 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಅಂಕಲಾನ್ ಉದ್ಕಾ ಥಾವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಹಠ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತ್ಯಾಚ್ ಅಂಕಲಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ. ತೊ ಹಪ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಕೇರಿಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ತ್ಯಾ ತಳ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ಆಜೂನೀ ಚಿಂತ್ತಾ, ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾವೆಂ ರಿಸ್ಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತಳ್ಯಾಕ್ ಉಡಿ ಮಾರುಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಶಿಕ್ತೊ ನಾ ಆಸ್ಲೊಂ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್!.

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಗೆರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಮುಲ್ಯಾರ್ ಎಕ್ಲಿ ಮ್ಹಾತಾರಿ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲಿ. ತವಳ್ ತಿ ಮಾಂಯ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂಗೀ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಸ್ಲಿ. ಆನಿ ತಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಕಿತೆಂಚ್ ತಿಕಾ ಗುಮಾನ್ ದೀನಾತ್ಲಿಂ. ತಿ ಮಾಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಚಿ ಆವಯ್ಚಿ ಆವಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲ. ಸುಮಾರ್ 15 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತಿ ಪಾಂಯ್ ನಿಸರ್ನ್ ಪೊಡ್ಲಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಟ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ತಿಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾಂ. ಭುರ್ಗಿಂ ನಾತ್ರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ಕರ್ನ್ ಮುಲ್ಯಾರ್ ಉರ್ಲಿ. ಹಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ನಾತ್ರಾಂ ಸದಾಂಚ್ ಪುರ್ಪುರೊನ್ ತಿಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರ್ತೆ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಜರ್ ತರ್ ತಿಣೆಂ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಥಾವ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಏಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಉಟೊನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಆಜ್ ತಿಕಾ ಹಿ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ಲೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ಯೇತಿ ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ!.

ಹ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕೋಣ್ ಸಗ್ಳೆ ವ್ಹಡ್ಲೆ-ವ್ಹಡ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತೆ ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ರಿತಿಚೆಂ ರಿಸ್ಕ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ವರ್ಜಿನ್ ಏರ್ವೇಶ್ ಹಾಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ರನ್ಸನ್ ಬಿಸಿನೆಸಾಂತ್ ರಿಸ್ಕ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ನಾತರ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ ಆಸ್ತೊ. ಆಪಲ್ ಕಂಪೆನಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟಿವ್ ಜಾಬ್ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಇಲ್ಲೊಸೊ ದುಡು ಉದ್ಯೋಗಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಘೆವ್ನ್ ವಿನಿಯೋಗ್ ಕರಿನಾತ್ಲೊ ತರ್ ಆಜ್ ವರೆಗ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಗ್ಯಾರೆಜಿಂತ್ ಆಸ್ತೊ. ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ವ್ಹಡ್ಲೆ ನಾಂವ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತೊ. ಕಿತ್ಲೊಗೀ ಕಂಪೆನಿ ಬುಡ್ತೆ ಆಸಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾ ರಿಸ್ಕ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಸ್ತಾರುಂಕ್ ನಾಕಾ ಆನಿ ಆರಾಮಾರ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಬಿಸ್ನೆಸಾಂತ್ ರಿಸ್ಕ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಚಲ್ಚೆಂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೊಡೊನ್ ಪರತ್ ಬಾಂದ್ಚೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ವರ್ಜಿನ್ ಏರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ರನ್ಸನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಆದರ್ಶ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ್ ವ್ಹಯ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜೀವನಾಚೆರ್ ವರ್ತೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಅಚರ್ಯಾಂ ಕೆಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಗಾಮವಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಚಿಕಾಗೊಕ್ ವೆಚೆಂ ರಿಸ್ಕ್ ಘೆನಾತ್ಲ್ಲೊ ತರ್ ಆಜ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ನ್ಹಂಯ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ತಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ಆಸ್ತಿ ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ..! ತಸೆಂಚ್ ಗಾಂದೀಜಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಬ್ರಿಟಿಶಾಲಾಗಿಂ ಝಗಡ್ಚೆಂ ರಿಸ್ಕ್ ಘೆನಾತ್ಲೊ ತರ್ ಆಜ್ ತೊ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ನಾ ತರೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ಮಹಾತ್ಮಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೊ ಕೊಣ್ಣಾ….

ಹರ್ಯೆಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಸಾಧನ್ ಕರ್ಚೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಖಂಡಿತ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಥೊಡೆ ತ್ಯಾಗ್, ಥೊಡೆ ರಿಸ್ಕ್ ಘೆಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕೀ ಜಿಣ್ಯೇಂತ್ ರಿಸ್ಕ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಇತ್ಲೆಂ ಪಿಶೆಂ ಆಸ್ತಾಗಿ ತಾಂಕಾ ಖಂಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ರಿಸ್ಕ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಾನಾಸ್ತಾಂ ತಾಂಚಿ ಅಮೂಲ್ಯ್ ಜಿಣಿ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾತ್.

ಕಿತೆಂ ತರಿ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಚಿಂತುನ್, ಸಮ್ಜೊನ್ ಮುಕಾರ್ ವಚಾಜೆ. ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಗುಡೊ ಚಡುನ್ ಗುಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ವಚೊನ್ ಅರೇ… ಹಾವೆಂ ಚಡಾಜೆ ಜಾಲ್ಲೊ ಗುಡೊ ಹೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳೆಂ ತರ್, ತೊ ಗುಡೊ ಚಡೊಂಕ್ ಕಾಡ್ಲ್ಲಿ ವಾಂವ್ಟ್, ವೇಳ್ ಸಗ್ಳೆಂ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾತಾ. ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಚಿತ್ರಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ತೆಂ ಕಾಮ್ ಪುರ್ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ರಿಸ್ಕ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವರ್ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಣೀ ಸಲ್ವೊಂಕ್ ಆಶೆನಾಂತ್. ಕಿತೆಂಚ್ ರಿಸ್ಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆರಾಮಾರ್ ಜೀವನ್ ಸಾರುಂಕ್ ಚಿಂತಾತ್. ಅಶೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಜೀವನ್ ವ್ಯರ್ತ್. ಉದ್ಕಾಂತ್ ಉಡಿ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಬುಡ್ಚೆ ರಿಸ್ಕ್ ಆಸಾ ತರೀ ಮಾಸ್ಳೆಪರಿ ಉಪ್ಯೆವ್ಯೆತ್. ವಯ್ರ್ ಉಬ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಚೆಂ ರಿಸ್ಕ್ ಆಸಾ ತರೀ ಉಬ್ತಾನಾ ಜಾಂವ್ಚೊ ತೊ ಸಂತೊಸ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕಡೆ ದುಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕರ್ತಾನಾ ದುಡು ಬುಡೊನ್ ವೆಚೆಂ ರಿಸ್ಕ್ ಆಸಾ ತರೀ ದೋನ್ ವಾಂಟ್ಯಾನಿ ತೆ ಪಯ್ಶೆ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸಾ.

ಹರ್ಯೆಕಾ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವೊಣೊದಿಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಮೂಲ್ಯ್ ಖಜಾನ್ ಆಸ್ತಾ. ಆಮಿ ರಿಸ್ಕ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೂಕ್ ಪಾವ್ಚಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಆಸಾತ್. ಜಾಲ್ಯಾರಿಯೀ ಜಿಕೊನ್ ಗೌರವ್ ಸ್ಥಾನ್ ಮಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ. ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆ ಆಸಾ ತೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತೆಂ ಬರೆಂ ಜಾವ್ಕ್ಂ ಪುರೊ ಯಾ ಪಾಡ್. ಅಕೇರಿಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಕೊರೊಡಾಚೆಂ ಉತರ್, “ರುಕಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ವೆಚೆಂ ಭಾರೀ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಫಳ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಥಂಯ್ಚ್….!”


Spread the love