ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ – ಕುದ್ರೋಳಿಯಲ್ಲಿ ನವ ದುರ್ಗೆಯ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ

Spread the love

 ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ – ಕುದ್ರೋಳಿಯಲ್ಲಿ ನವ ದುರ್ಗೆಯ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ


Spread the love