ಪ್ರಕೃತಿ ರಡ್ತಾ ವಾ ‘ಹಾಸ್ತಾ’?

Spread the love

ಪ್ರಕೃತಿ ರಡ್ತಾ ವಾ ‘ಹಾಸ್ತಾ’?

 
ಸುಕ್ಣಿಂ ಸಾವ್ಜಾಂ ಮನ್ಜಾತ್ ರಚ್ಣಾರಾಕ್ ಗಾಯ್ತಾತ್ ಗಾನಾಂ
ನಂಯೊ, ಬಾಂಯೊ ಚಿಂಲ್ಬಿಂ ರಾಕ್ಚ್ಯಾಕ್ ದಿತಾತ್ ಸ್ತುತಿ ಪಾಂಯ್ಜನಾಂ
ರೂಕ್ ಝಾಡಾಂ ತೊಟಾಂ-ಭಾಟಾಂ ಮಾಯ್ಪಾಸಾನ್ ದಿನ್ವಾಸ್ತಾತ್ ಏಕ್ಪಣಿ
ಭುರ್ಗಿಂ ಬಾಳಾಂ ನೆಣ್ತಿಂ ಫಳಾಂ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಜಿವಿ ಆರಾಧನ್ ಕರುಂ ಮನ್ಶಾಪಣಿ.

ಮಠ್ ಮಂದಿರ್ ಮಸೀದ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂಚೊ ಜಾಗೊ ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಹುಸ್ಕೊ
ರಿತೆಂ ರಿತೆಂ ರಿತೆಪಣ್ ಸೊದುಂಕ್ ದೆವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಕುಟಮ್ ತೊ ಆಸ್ರೊ
ವಿಶ್ವಾಸಿ ಮೋಗ್, ಪವಿತ್ ತ್ಯಾಗ್, ಪರ್ಜಳುಂ ಕುಟಮ್ ದೇವ್ ಮಂದಿರ್ ಶಾಬಿತ್
ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಲ್ಲೊ ದೇವ್, ವಾಳೊಂ ಮೋಗ್ ಕರುಂ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತ್ ಸೊಬಿತ್.

ಅಧಿಕಾರ್ ಪದ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಝ್ಬೂತ್ ಬಾಂದಾಪ್
ವೊಸ್ಯಾಚಿ ಕ್ರಿಮಿ ಕುಡಿಕ್ ಚರ್ಲಿ ಅದುರೆಂ ಜೀವನ್ ಉರ್ಲೊ ಸುಕೊ ಸೈಲಾಪ್
ಕಾವ್ಳೊ ಕಾಳೊ ತರೀ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾ, ಸೃಷ್ಟಿ ನೆಕೆತ್ರ್ ಮನಿಸ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ?
ರಂಗ್ ವ್ಯಂಗ್ ಸರ್ವಸ್ವ್ ನ್ಹಯ್ ಮನ್ಶಾ ಕಾಳಿಜ್ ರಗಾತ್ ವಾಳೊಂ ಮೋಗ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ.

ಅಣು ಸಕತ್ ಸುಪರ್ ವಕಾತ್ ಆಬ್ಲೆಶಿ ಅಶಾ ಮನ್ಶಾ ಜೀವ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ಕರ್ತಾ
ಮನ್ಶಾ ದೊರಿ ಲಾಂಬ್ ಹಾತಿಂ ದೇವ್ ವೊಡ್ತಾ ದುಸ್ಮಾನ್ ಸಯ್ತ್ ವೊಮ್ತೆಂ ಪಡ್ತಾ
ದುಬ್ಳಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿ ಸುಕ್ಲ್ಯೊ ಝರಿ ವಾಳ್ತ್ತಾ ದುಃಖಾಂ ನಂಯೊ
ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮನಿಸ್ ಸ್ವಾರ್ಥಾಕ್ ಬಲಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಲೇಕ್ ನಿತಿದಾರಾ ಫುಡೆಂ.

ನಾದಿಸ್ತ್ಯಾ ದೆವಾಚೆಂ ನಾಕಾ ಭಜನ್, ನಾಸ್ತಿಕ್ ಹಾಂವ್ ದೇವ್ ಸಕ್ತೆಚೆರ್ ದುಬಾವ್
ಸೈಂಭಿಕ್ ಮೊಲಾಂ ಜಿವಿತಾಚಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ್ ಕೆದ್ನಾ ಮೆಳಾತ್ ಬಚಾವ್
ಕಷ್ಟ್ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಿಡಾ ಮಾರ್ಯಾಂ ಬೊಬಾಟ್ `ರಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವ್ ವಿಘ್ನಾಂತ್ಲೆಂ’
ನಿತಳ್ ನಿರ್ಮಳ್ ನಿಷ್ಕಳಂಕ್ ನಿತಿಸವೆಂ ಜಿವಿತ್ ಬಚಾವಿ ವಿಕಾಳ್ ಮರ್ಣಾಂತ್ಲೆಂ.

ಮೂಸ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಪಡ್ತಾ ಉದಾಕ್ ಉಡಯ್ತಾ ಭಾಯ್ರ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಚಿಂತ್ಪಾನ್
ಮೂಸ್ ಮೊಂವಾಂತ್ ಪಡೊಂ ಮೂಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮೊಂವ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಜನಾಂಗ್
‘ವಿಟೊ’ ಪವರ್ ಜಾಲೊ ಪಿಟೊ ಭುಂಯ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಲಿಪ್ಲಿಂ ರಾಸ್ ರಾಸ್ ಮೊಡಿಂ
ನಾ ಆದೆವ್ಸ್, ನಾಂತ್ ಉತ್ರಾಂ, ಫುಲಾಂ ಝೆಲೆ, ರಿತಿ ಪೇಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾಂತ್ ಕೊಣಿ ಖೊಡಿ.

ಪ್ರಕೃತಿ ರಡ್ತಾ ವಾ ಹಾಸ್ತಾ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಮಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾ?
ಕಷ್ಟಾಂ ವಯ್ರ್ ಕಷ್ಟಾಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ಮಾರ್ತಾನಾ ನೆಂಟ್ತಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮೊರ್ತಾನಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾಳಿಜ್ ರಡ್ತಾ
ಸ್ವಾರ್ಥಿ ವೀಕ್ ವೊಂಪ್ತಾನಾ ಹಂಕಾರ್ ದೆಂವಾನಾ, ಕಾಳಿಜ್ ಮೊನೆಂ ಜಾತಾನಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಸ್ತಾ
ಮನ್ಶಾ ಸಾಂಡ್ ತುಜೆಂ ಪಿಶೆಪಣ್ ದೆವಾ ಫುಡೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ ಖಾಲ್ತೆಪಣ್.

ಪಿಡಾ ಶಿಡಾ ಯೆತಾನಾ ಜಾತ್-ಕಾತ್ ಧರ್ಮ್-ಭರ್ಮ್ ಲೆಕಿನಾ
ಶಿಕ್ ಲಿಸಾಂವಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಚಿಂ ನಿಯಾಮಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಬೊಗ್ಸಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾನಾ
ಸೊಬಿತ್ ದೊಳೆ ರುಂದಾವ್ನ್ ಪಳೆ ಕುರ್ಪೆಚಿ ಝರ್ ವಾಳ್ತಾನಾ
ಪ್ರಕೃತಿ ರಡ್ತಾ ವಾ ಹಾಸ್ತಾ ಸವಾಲ್ ಹೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾನಾ…


       ಫಾ|ಜೋಕಿಮ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಕಾಪುಚಿನ್

Fr Joachim D’Souza, Capuchin is a catholic priest obtained his Doctorate in the faculty of Human Rights. He has finished his Bachelor’s degree in Sociology and Laws (LLB) and completed Masters in Sociology and Laws (LLM). He is engaged in teaching philosophical and Theological colleges and a resource person in current subjects at various institutions. As an advocate mediates to settle the long-pending litigations of property, families and drafts the legal documents. Presently resides at Asha Kiran, Heroor, Brahamavar, Udupi, Karnataka, India.

Mobile: +91- 9902774580

From The Author:


Spread the love

1 Comment

  1. Dear Fr CONGRATULATIONS……..excellent poem. You are reminding every person about the reality where in the earth is exploited, human values are lost, Selfishness is rampant and we are struggling to face human made disaster. Fr Joachim, it’s apt and timely poem. Thanks a lot for providing an opportunity to reflect on today’s reality of life.

Comments are closed.